Heartbeat Studio

UK | DK

Privatlivspolitik og handelsbetingelser

Betaling

heartbeatstudio.dk v/ Heartbeat ApS modtager betaling via bankoverførsel og betalingskort.

Ved bankoverførsel fremsendes faktura efter bestillingen er godkendt og verificeret med kunden.

Der modtages også betaling med VISA/Dankort, VISA og Mastercard via Stripe. Betalinger vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes.

Alle beløb på hjemmesiden er i Euros (EUR) og er inkl. moms, med mindre andet er angivet.

Levering

Heartbeat Studio ApS leverer til pakkeshop 1-2 uger efter godkendt bestilling.

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation. Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert betjening af produktet.

Heartbeat ApS vil dække returneringsomkostninger i et rimeligt omfang.

Ved returnering

Ved returnering eller reklamation rettes henvendelse til:

Heartbeat ApS
Nygade 8a
DK-7400 Herning

info@heartbeatstudio.dk

Der modtages ikke pakker sendt på efterkrav.

Refusion

Hvis der er aftalt refusion, så bedes I sende jeres bankoplysninger, så vi kan overføre det aftalte beløb.

Fortrydelsesret

Da der er tale om specialfremstillede varer med tryk efter ordre, er der ikke fortrydelsesret på tøjet.

Klagemuligheder

Har du en klage over et produkt købt via vores hjemmeside, kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores e-mail adresse: info@heartbeatstudio.dk

Cookie- og privatlivspolitik

Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og evt. tilbagekalde din accept af cookies ved at benytte knappen øverst på denne side. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet anvender cookies fra tredjeparter, der omfatter:

  • Google Analytics
  • YouTube
  • Facebook

Personoplysninger

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til:info@classone.m72.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

Heartbeat ApS
Engkrogen 13
DK-7400 Herning
CVR: 38214705
Telefon: +45 89 800 399
Email: info@heartbeatstudio.dk

Payment
heartbeatstudio.dk v/ Heartbeat ApS receives payment via bank transfer and payment card.

In the case of bank transfer, the invoice is sent after the order has been approved and verified with the customer.

We also accept payment with VISA/Dankort, VISA and Mastercard via Stripe. Payments will only be debited from your account when the item is dispatched.

All amounts on the website are in Euros (EUR) and include VAT, unless otherwise stated.

Delivery
Heartbeat Studio ApS delivers to the parcel shop 1-2 weeks after approved order.

Right of complaint
There is a 2-year right to complain in accordance with the Purchase Act. Our right of complaint applies to defects in material and/or manufacturing. The complaint does not apply to errors or damage caused by incorrect operation of the product.

Heartbeat ApS will cover return costs to a reasonable extent.

On return
For returns or complaints, contact:
Heartbeat ApS
Nygade 8a

DK-7400 Herning
info@heartbeatstudio.dk

Packages sent on cash on delivery are not accepted.

Refund
If a refund has been agreed, please send your bank details so that we can transfer the agreed
amount.

Right of withdrawal
As these are custom-made goods printed to order, there is no right of withdrawal on the clothes.

Appeal options
If you have a complaint about a product purchased via our website, a complaint can be sent to:

The Danish Competition and Consumer Authority’s Center for Complaint Resolution

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

If you are a consumer residing in another EU country, you can register your complaint in the EU Commission’s online complaint platform.

The platform can be found here: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

If you submit a complaint here, you must provide our e-mail address: info@heartbeatstudio.dk

Cookie and Privacy Policy

Introduction
When you visit our website, information is collected about you, which is used to customize and improve our content and to increase the value of the advertisements displayed on the site. If you do not want information to be collected, you should delete your cookies (see instructions) and possibly revoke your acceptance of cookies by using the button at the top of this page. Below we have elaborated on which information is collected, its purpose and which third parties have access to it.

Cookies
The website uses “cookies”, which are text files that are saved on your computer, mobile phone etc. accordingly for the purpose of recognizing it, remembering settings, performing statistics and targeting ads. Cookies cannot contain harmful code such as virus.

It is possible to delete or block cookies. See instructions: http://minecookies.org/cookiehandtering

If you delete or block cookies, advertisements may become less relevant to you and appear more frequently. You may also risk that the website does not function optimally and that there is content that you cannot access.

The website uses cookies from third parties, which include:

 

  • Google Analytics
  • YouTube
  • Facebook

Personal information

In general
Personal information is all kinds of information that can be attributed to you to one extent or another. When you use our website, we collect and process a number of such information. This happens e.g. by general access to content if you sign up for our newsletter, participate in competitions or surveys, register as a user or subscriber, otherwise use services or make purchases via the website.

We typically collect and process the following types of information: A unique ID and technical information about your computer, tablet or mobile phone, your IP number, geographic location, and which pages you click on (interests). To the extent that you give explicit consent to this and enter the information yourself, the following are also processed: Name, telephone number, e-mail, address and payment information. This will typically be in connection with creating a login or when making a purchase.

Security
We have taken technical and organizational measures against your information being accidentally or illegally deleted, published, lost, degraded or coming to the knowledge of unauthorized persons, misused or otherwise processed in violation of the law.

Purpose
The information is used to identify you as a user and show you the ads that are most likely to be relevant to you, to register your purchases and payments, and to be able to provide the services you have requested, such as e.g. to send a newsletter. In addition, we use the information to optimize our services and content.

Period of storage
The information is kept for the period of time permitted by law and we delete it when it is no longer needed. The period depends on the nature of the information and the background for storage. It is therefore not possible to specify a general time frame for when information is deleted.

Disclosure of information
Data about your use of the website, which advertisements you receive and possibly clicks on, geographic location, gender and age segment, etc. disclosed to third parties to the extent that this information is known. You can see which third parties are involved in the section on “Cookies” above. The information is used for advertising targeting.

We also use a number of third parties to store and process data. These only process information on our behalf and may not use it for their own purposes.

Dissemination of personal data such as name and e-mail etc. will only happen if you consent to it. We only use data processors in the EU or in countries that can provide your information with sufficient protection.

Insights and complaints
You have the right to be informed about which personal data we process about you. You can also object to the use of information at any time. You can also revoke your consent for information about you to be processed. If the information processed about you is incorrect, you have the right to have it corrected or deleted. Inquiries about this can be made to: info@classone.m72.dk. If you want to complain about our processing of your personal data, you also have the option of contacting the Norwegian Data Protection Authority.

Publisher
The website is owned and published by:

Heartbeat ApS

Nygade 8A
DK-7400 Herning
CVR: 38214705
Phone: +45 89 800 399
Email: info@heartbeatstudio.dk